Msza krzyżma – co to jest?

Msza krzyżma – co to jest?

Msza Krzyżma to jedna z najbardziej uroczystych i symbolicznych liturgii w Kościele katolickim, obchodzona raz do roku podczas Wielkiego Tygodnia. Ten wyjątkowy obrzęd, odbywający się zazwyczaj w Wielki Czwartek, ma głębokie znaczenie teologiczne i historyczne. W jego centrum stoi konsekracja świętego oleju – krzyżma, który będzie wykorzystywany w sakramentach przez cały następny rok. 

Historia mszy krzyżma

Początki i rozwój obrzędu

Msza Krzyżma ma swoje korzenie we wczesnych tradycjach chrześcijańskich, sięgając czasów apostolskich. Początkowo, święcenie olejów używanych w sakramentach odbywało się lokalnie i bez uroczystej ceremonii. Z biegiem wieków, praktyka ta ewoluowała w bardziej ustrukturyzowany i centralny rytuał.

W IV wieku, z dokumentów takich jak Konstytucje Apostolskie, wiemy, że Msza Krzyżma była już ugruntowaną praktyką, mającą na celu konsekrację olejów używanych w całym roku liturgicznym. Początkowo święcenie olejów odbywało się w czasie Wigilii Wielkanocnej, jednak z czasem zostało przeniesione na Wielki Czwartek, co symbolizuje ściślejsze powiązanie z Pasją Chrystusa.

Msza krzyżma w różnych tradycjach chrześcijańskich

Rytuał Mszy Krzyżma rozprzestrzenił się i zróżnicował w różnych tradycjach chrześcijańskich. W Kościele rzymskokatolickim, stał się on centralnym punktem liturgii Wielkiego Tygodnia, podkreślając jedność Kościoła poprzez użycie olejów konsekrowanych przez biskupa diecezjalnego.

W Kościołach wschodnich, takich jak Prawosławny czy Koptyjski, obrzęd ten również ma miejsce, choć różni się w szczegółach i czasie obchodów. W tych tradycjach, Msza Krzyżma jest często świętowana z większym naciskiem na lokalne zwyczaje i tradycje liturgiczne.

Przez wieki, Msza Krzyżma przetrwała różne historyczne zmiany, reformy i adaptacje, zachowując swoje głębokie znaczenie i centralną rolę w życiu Kościoła. Stała się symbolem jedności wiary, tradycji i wspólnoty, będąc jednocześnie żywym świadectwem bogatej historii i ewolucji liturgii chrześcijańskiej.

Co to jest krzyżmo święte?

Krzyżmo Święte, kluczowy element Mszy Krzyżma, jest wyjątkowym olejem używanym w obrzędach sakramentalnych Kościoła katolickiego. Jego znaczenie wykracza poza zwykłą substancję, nabierając głębokiego wymiaru symbolicznego i duchowego.

Skład i przygotowanie

Krzyżmo Święte składa się z oleju oliwnego i balsamu. Olej oliwny, od wieków używany w różnych tradycjach religijnych, symbolizuje czystość, uzdrowienie i oświecenie. Balsam, dodawany do oleju, nadaje mu przyjemny zapach, co ma odzwierciedlać słodycz chrześcijańskiej wiary i obecność Ducha Świętego.

Konsekracja

Proces konsekracji Krzyżma Świętego jest centralnym punktem Mszy Krzyżma. Biskup diecezjalny dokonuje konsekracji, modląc się o zstąpienie Ducha Świętego na olej. Ten akt święci olej, czyniąc go środkiem łaski sakramentalnej. Konsekracja odbywa się zazwyczaj w Wielki Czwartek, podkreślając związek z męką i śmiercią Chrystusa.

Użycie w sakramentach

Krzyżmo Święte ma szerokie zastosowanie w sakramentach Kościoła:

 • Chrzest: Krzyżmo służy do namaszczenia chrzestnych, symbolizując włączenie do ciała Chrystusa i chrześcijańskiej wspólnoty.
 • Bierzmowanie: Namaszczenie krzyżmem w tym sakramencie stanowi znak dojrzałości wiary i wzmocnienia przez Ducha Świętego.
 • Święcenia Kapłańskie: Namaszczenie dłoni kandydatów na kapłanów krzyżmem podkreśla ich specjalne powołanie do służby i sakramentalnej roli w Kościele.

Symbolika

Krzyżmo Święte symbolizuje obecność i działanie Ducha Świętego w Kościele i w życiu wiernych. Jest znakiem wybrania, świętości, siły oraz misji, którą chrześcijanie otrzymują od Boga. Jego użycie w sakramentach przypomina o ciągłej obecności Boga w życiu człowieka i o duchowym związku z tradycją kościelną. Krzyżmo Święte, w swojej prostocie i głębi, odgrywa zatem fundamentalną rolę w życiu sakramentalnym Kościoła, będąc nie tylko substancją, ale przede wszystkim środkiem łaski i duchowej mocy.

Rytuał mszy krzyżma

Msza Krzyżma to wyjątkowy obrzęd w Kościele katolickim, charakteryzujący się bogatą symboliką i głęboką duchowością. 

Przygotowania do mszy

Przygotowania do Mszy Krzyżma zaczynają się na długo przed jej rozpoczęciem. Biskup, wraz z kapłanami diecezji, gromadzi oleje, które zostaną poświęcone. Obejmuje to olej chorych, olej katechumenów i krzyżmo święte. Wiele diecezji organizuje również uroczyste procesje, w których oleje są przenoszone do katedry.

Główne elementy liturgii

Msza Krzyżma składa się z kilku kluczowych elementów:

 • Liturgia Słowa: Odczytywanie fragmentów Pisma Świętego, które odnoszą się do znaczenia olejów i namaszczenia.
 • Odnawianie Przyrzeczeń Kapłańskich: Kapłani obecni na Mszy odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie, co podkreśla ich jedność z biskupem i poświęcenie służbie Kościoła.
 • Konsekracja Olejów: Biskup konsekruje olej katechumenów i olej chorych, a następnie dokonuje konsekracji Krzyżma Świętego. Ta część Mszy jest jej sercem i kulminacyjnym momentem.

Konsekracja oleju krzyżma

Konsekracja Krzyżma Świętego jest centralnym punktem Mszy. Biskup miesza olej z balsamem, a następnie odmawia specjalną modlitwę konsekracji. W tej modlitwie prosi Ducha Świętego o to, aby olej stał się środkiem łaski dla tych, którzy będą z niego korzystać w sakramentach. Konsekracja jest momentem pełnym uroczystości i duchowości, podkreślającą ważność Krzyżma w życiu Kościoła.

Zakończenie mszy

Po konsekracji olejów Msza kontynuuje swoją zwykłą strukturę z Eucharystią. Po zakończeniu liturgii, oleje są rozdzielane i wysyłane do parafii w diecezji, gdzie będą używane przez cały rok w sakramentach.

Znaczenie teologiczne

Msza Krzyżma, będąca jednym z najważniejszych obrzędów w Kościele katolickim, niesie ze sobą głębokie znaczenie teologiczne. Jak konsekracja oleju krzyżma odzwierciedla i pogłębia różne aspekty wiary chrześcijańskiej?

Symbolika oleju krzyżma

Olej, jako element konsekrowany w Mszy Krzyżma, ma bogate biblijne i teologiczne konotacje. W Biblii, olej był używany do namaszczania królów, kapłanów i proroków, co symbolizuje wybór, poświęcenie i posłannictwo. W kontekście Mszy Krzyżma, olej krzyżma staje się znakiem specjalnego namaszczenia i obecności Ducha Świętego. Jest on używany w sakramentach takich jak chrzest, bierzmowanie i święcenia kapłańskie, co podkreśla ważność tych obrzędów jako momentów łaski i transformacji duchowej.

Msza Krzyżma a sakramenty kościoła

Msza Krzyżma jest ściśle związana z sakramentami chrześcijańskiej inicjacji i powołania. W chrzcie świętym, krzyżmo symbolizuje nowe życie w Chrystusie i włączenie do wspólnoty Kościoła. W bierzmowaniu, jest znakiem dojrzałości i wzmocnienia w Duchu Świętym. W święceniach kapłańskich, namaszczenie krzyżmem podkreśla wyjątkowe poświęcenie dla służby Bogu i Kościołowi. Każde z tych sakramentów ujawnia różne aspekty misji Kościoła w świecie i roli indywidualnych chrześcijan w ciele Chrystusowym.

Teologiczne implikacje mszy krzyżma

Msza Krzyżma przypomina wiernym o ich powołaniu do bycia „namaszczonymi” – do życia w świętości, służbie i świadectwie wiary. Jest to moment, w którym Kościół wyraża swoją ciągłą zależność od Ducha Świętego i odnawia swoje zaangażowanie w misję Chrystusa na świecie. Również poprzez konsekrację olejów przez biskupa, Msza Krzyżma podkreśla jedność Kościoła pod przewodnictwem jego pasterzy.

Znaczenie teologiczne Mszy Krzyżma jest zatem wielowymiarowe. Odzwierciedla ona centralne aspekty chrześcijańskiej wiary i praktyki, łącząc przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Kościoła w jednym, głęboko symbolicznym akcie liturgicznym. Przez konsekrację krzyżma, Kościół nie tylko przygotowuje się do świętowania sakramentów, ale również potwierdza swoją duchową tożsamość i misję w świecie.

Podsumowanie:

 • Definicja Mszy Krzyżma: Uroczysta liturgia w Kościele katolickim, odbywająca się w Wielki Czwartek, służąca do konsekracji świętego oleju – krzyżma, używanego w sakramentach.
 • Historia Mszy Krzyżma: początki w wczesnym chrześcijaństwie, ewolucja z lokalnych praktyk do uroczystego obrzędu, rozprzestrzenienie i różnorodność w różnych tradycjach chrześcijańskich.
 • Rytuał Mszy Krzyżma: przygotowania i procesje z olejami, liturgia słowa, odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, konsekracja olejów, w tym centralnego momentu konsekracji krzyżma.
 • Znaczenie Teologiczne: olej krzyżma jako symbol namaszczenia, świętości i misji, związek Mszy Krzyżma z sakramentami chrześcijańskimi (chrzest, bierzmowanie, święcenia kapłańskie), msza jako wyraz jedności Kościoła i jego zależności od Ducha Świętego.
 • Symbolika i Użycie Krzyżma Świętego: skład z oleju oliwnego i balsamu.
 • Rola w sakramentach jako środek łaski i duchowej mocy, namaszczenie w chrzcie, bierzmowaniu, święceniach kapłańskich.
 • Wpływ na Wspólnotę Wiernych: msza Krzyżma jako moment odnowy i jedności w Kościele, podkreślenie roli duchowej i misyjnej każdego chrześcijanina.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy obchodzona jest Msza Krzyżma?

  Msza Krzyżma jest zazwyczaj obchodzona w Wielki Czwartek, jako część obchodów Wielkiego Tygodnia w Kościele katolickim. Jest to czas bezpośrednio przed Wielkim Piątkiem, dniem upamiętniającym śmierć Jezusa Chrystusa.

 2. Jakie są główne elementy Mszy Krzyżma?

  Główne elementy Mszy Krzyżma obejmują Liturgię Słowa, odnowienie przyrzeczeń kapłańskich przez kapłanów, oraz konsekrację olejów, w tym oleju krzyżma. Centralnym punktem jest konsekracja krzyżma, która jest dokonywana przez biskupa.

 3. Do czego używane jest konsekrowane krzyżmo święte?

  Konsekrowane krzyżmo święte jest używane w sakramentach Kościoła katolickiego, takich jak chrzest, bierzmowanie i święcenia kapłańskie. Symbolizuje ono namaszczenie i obecność Ducha Świętego w życiu wiernych.

 4. Czy Msza Krzyżma jest obchodzona tylko w Kościele katolickim?

  Głównie jest to tradycja Kościoła katolickiego, ale podobne obrzędy związane z konsekracją olejów można znaleźć w niektórych innych tradycjach chrześcijańskich, takich jak Kościoły prawosławne i anglikańskie, choć mogą się one różnić szczegółami i datami obchodów.