Faryzeusze w Biblii – kim byli?

Faryzeusze w Biblii – kim byli?

Kiedy byłem dzieckiem, opowieści biblijne o Faryzeuszach zawsze wywoływały we mnie mieszane uczucia. Z jednej strony, byli oni przedstawiani jako gorliwi strażnicy wiary, z drugiej zaś, jako antagoniści w historiach o Jezusie Chrystusie. Ta dwuznaczność skłoniła mnie do głębszego zrozumienia ich prawdziwej roli i wpływu na społeczeństwo żydowskie. Faryzeusze, często postrzegani przez pryzmat ich konfliktów z Jezusem, byli jednak znaczącą siłą kształtującą kulturowe i religijne oblicze swoich czasów. Ich wkład w rozwój judaizmu i interpretacje Prawa, które do dziś rezonują w tradycjach religijnych, zasługuje na szczegółowe przyjrzenie się.

Współczesne spojrzenie na Faryzeuszy często oscyluje między szacunkiem a krytyką, a ich dziedzictwo w kulturze i religii jest przedmiotem zarówno podziwu, jak i kontrowersji. W naszym poszukiwaniu zrozumienia przeszłości, ważne jest, aby przeanalizować ich działania i nauczanie w kontekście ówczesnych wyzwań społecznych i religijnych. Zajmując się ich wpływem na judaizm, ich obecnością w nauczaniu Chrystusa oraz konfliktami z innymi grupami, odkryjemy, jak Faryzeusze przyczynili się do kształtowania wartości, które przetrwały wieki i nadal wpływają na współczesne społeczeństwo. Zapraszam do zgłębienia tej fascynującej historii, która rzuca światło na jedną z najbardziej wpływowych grup w historii religii.

Pochodzenie i rola Faryzeuszy w społeczeństwie żydowskim

Faryzeusze, znani z Nowego Testamentu, byli jedną z kilku istotnych grup religijnych w starożytnym Izraelu, obok Saduceuszy i Esseńczyków. Ich początki sięgają około II wieku p.n.e., a ich nazwa, pochodząca od hebrajskiego słowa 'perushim’, oznacza 'oddzieleni’. Byli oni grupą szczególnie oddaną przestrzeganiu Prawa Mojżeszowego, co w praktyce oznaczało nie tylko ścisłe przestrzeganie Pisma, ale i rozbudowaną tradycję ustną, która miała pomóc w jego interpretacji. W przeciwieństwie do Saduceuszy, którzy byli arystokracją świątynną i koncentrowali się głównie na kultach świątynnych, Faryzeusze skupiali się na codziennym życiu religijnym, co sprawiało, że mieli oni znaczny wpływ na zwykłych ludzi.

W tabeli porównawczej poniżej przedstawiono różnice między Faryzeuszami a Saduceuszami, które pomagają zrozumieć ich rolę i wpływ w społeczeństwie żydowskim:

Faryzeusze Saduceusze
Interpretacja Prawa obejmująca tradycję ustną Literalne przestrzeganie Pisma bez tradycji ustnej
Wpływ na ludność, szczególnie klasy niższe Wpływ na arystokrację i klasy wyższe
Wierzenia w zmartwychwstanie i życie pozagrobowe Brak wiary w zmartwychwstanie i życie pozagrobowe
Demokratyczna struktura wewnętrzna Struktura hierarchiczna związana ze świątynią

Znaczenie Faryzeuszy wzrosło szczególnie po zniszczeniu Drugiej Świątyni w 70 r.n.e., kiedy to ich podejście do religii, które umożliwiało praktykowanie judaizmu bez centralnego miejsca kultu, stało się kluczowe dla przetrwania judaizmu poza granicami Judei.

Wpływ Faryzeuszy na rozwój judaizmu

Rozwój judaizmu w okresie Drugiej Świątyni był w znacznym stopniu kształtowany przez działalność Faryzeuszy, którzy odegrali kluczową rolę w interpretacji i adaptacji Prawa Mojżeszowego do zmieniających się warunków życia społecznego. Faryzeusze byli strażnikami tradycji i prawa, a ich wpływ na judaizm można przedstawić w kilku punktach:

 1. Ustalanie norm religijnych: Faryzeusze przyczynili się do rozwoju Halachy, czyli żydowskiego prawa religijnego, które stało się podstawą dla późniejszych rabinicznych dyskusji i interpretacji.
 2. Demokratyzacja religii: Poprzez nauczanie, że każdy Żyd może i powinien studiować Torę, Faryzeusze przyczynili się do większej dostępności wiedzy religijnej wśród szerokich warstw społeczeństwa.
 3. Wprowadzenie innowacji: Faryzeusze wprowadzili wiele innowacji do praktyk religijnych, które pomogły zachować żydowską tożsamość po zniszczeniu Drugiej Świątyni, jak np. modlitwa wspólnotowa czy święto Purim.
 4. Ochrona tożsamości: Ich działalność miała również na celu ochronę żydowskiej tożsamości w obliczu hellenistycznych wpływów, co miało długofalowe skutki dla zachowania unikalnych aspektów kultury i religii żydowskiej.

Faryzeusze w nauczaniu Jezusa Chrystusa

Postać i działalność Faryzeuszy często pojawia się w Ewangeliach jako tło dla nauczania Jezusa Chrystusa. Jezus wielokrotnie krytykował ich za hipokryzję, skupienie na zewnętrznych rytuałach oraz za to, że obciążali ludzi ciężarem przepisów, sami nie dążąc do ich przestrzegania. Ta grupa religijna, mimo iż była znana z rygorystycznego przestrzegania Prawa, często stawała w opozycji do przesłania miłości i miłosierdzia, które głosił Chrystus.

W swoich przypowieściach i naukach, Jezus Chrystus wykorzystywał przykłady Faryzeuszy, aby ukazać istotę prawdziwej pobożności i duchowej dojrzałości. Przykładem może być przypowieść o faryzeuszu i celniku, gdzie Chrystus podkreśla wartość pokory i szczerego nawrócenia serca w przeciwieństwie do pustego samouwielbienia. Ta konfrontacja z Faryzeuszami była częścią szerszego przesłania Jezusa, które miało na celu reformę religijnego życia Jego czasów i odwrócenie uwagi od literalnego przestrzegania prawa do jego duchowej esencji.

Analizując nauczanie Jezusa w kontekście relacji z Faryzeuszami, warto zwrócić uwagę na checklistę postaw, które Jezus potępiał: fałszywa pobożność, brak miłosierdzia, duma, skupienie na pozorach oraz brak zrozumienia głębszego sensu Prawa. Te wskazówki są nadal aktualne i mogą służyć jako przewodnik w dążeniu do autentyczności w życiu religijnym i duchowym.

Przestrzeganie prawa a interpretacje Faryzeuszy

Grupa ta, mająca znaczący wpływ na życie religijne w starożytnym Izraelu, często podkreślała rygorystyczne przestrzeganie Prawa Mojżeszowego. Ich podejście do religijności opierało się na przekonaniu, że dosłowne przestrzeganie zapisów jest kluczem do utrzymania czystości i świętości narodu wybranego. Faryzeusze rozwijali bogatą tradycję interpretacyjną, która miała pomóc w codziennym stosowaniu Prawa. Wśród ich nauk można wyróżnić:

 • Halachę – zbiór praw i reguł dotyczących życia codziennego.
 • Haggadę – komentarze i wyjaśnienia dotyczące Pisma Świętego.

Interpretacje Faryzeuszy często prowadziły do powstania szczegółowych przepisów, które miały regulować niemal każdy aspekt życia. Ich podejście do Prawa było jednak przedmiotem krytyki ze strony innych grup religijnych, w tym samego Jezusa Chrystusa, który zarzucał im hipokryzję i skupienie na zewnętrznych obrzędach kosztem ducha Prawa. Faryzeusze byli przekonani, że ich interpretacje pomagają zachować tożsamość i czystość religijną, jednak ich rygorystyczne podejście czasami oddalało ich od głębszego, duchowego wymiaru wiary, który jest nieodłącznym elementem relacji z Bogiem.

Konflikty i nieporozumienia między Faryzeuszami a innymi grupami

Relacje między Faryzeuszami a innymi grupami religijnymi i społecznymi w czasach biblijnych były często napięte i skomplikowane. Faryzeusze, będący jedną z głównych frakcji judaizmu, mieli swoje własne interpretacje Prawa Mojżeszowego, które często stawiały ich w opozycji do Saduceuszy, grupy arystokratycznej i konserwatywnej, która miała inne podejście do interpretacji pism świętych. Konflikty te nie ograniczały się jedynie do kwestii teologicznych, ale miały również wymiar polityczny i społeczny, co potęgowało wzajemne niezrozumienie i antagonizmy.

Nauczanie i działalność Jezusa z Nazaretu również wprowadzały element konfliktu z Faryzeuszami. Jego krytyka ich hipokryzji, nadmiernej dbałości o literę prawa kosztem ducha i miłosierdzia, była źródłem wielu spięć. Jezus wytykał Faryzeuszom, że obciążają ludzi ciężarami, których sami nie są w stanie unieść, co wskazuje na głębokie różnice w rozumieniu religijności i praktyk wiary. Te nieporozumienia były nie tylko teologiczne, ale także dotyczyły codziennego życia i relacji z prostymi ludźmi, co często jest przedstawiane w Ewangeliach.

Dialog między Faryzeuszami a innymi grupami, takimi jak Esseńczycy czy ruchy mesjanistyczne, również był pełen napięć. Esseńczycy, żyjący ascetycznym życiem i oddani rygorystycznemu przestrzeganiu Prawa, byli w wielu aspektach przeciwieństwem Faryzeuszy, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i politycznym. Różnice w interpretacji pism, praktykach kultowych i oczekiwaniach co do nadejścia Mesjasza sprawiały, że dialog między tymi grupami był trudny i często prowadził do wzajemnej krytyki i niezgody.

Dziedzictwo Faryzeuszy w kulturze i religii współczesnej

Tradycje i nauki Faryzeuszy wywarły znaczący wpływ na rozwój judaizmu rabinicznego, który ukształtował się po zniszczeniu Drugiej Świątyni w 70 r. n.e. Ich skrupulatne podejście do Prawa, znane jako Halacha, stało się podstawą dla wielu aspektów praktyki religijnej w judaizmie. Interpretacje Faryzeuszy dotyczące Szabatu, świąt religijnych, modlitw i czystości rytualnej, przetrwały wieki i są obecne w życiu wielu współczesnych Żydów.

W chrześcijaństwie, postać Faryzeusza często postrzegana jest przez pryzmat Nowego Testamentu, gdzie są oni przedstawiani jako przeciwnicy Jezusa. Jednakże, współczesna teologia i biblistyka dąży do bardziej zrównoważonego i historycznie wiarygodnego obrazu tej grupy. Dialog międzyreligijny i nowe metody badawcze pomagają w zrozumieniu roli Faryzeuszy w historii i ich wkładu w rozwój etyki religijnej.

Poniżej przedstawiono tabelę porównawczą, która ilustruje wpływ Faryzeuszy na wybrane aspekty współczesnej kultury i religii:

Aspekt Wpływ Faryzeuszy Przykłady we współczesności
Halacha (Prawo żydowskie) Podstawa dla rabinicznego prawa żydowskiego Przestrzeganie Szabatu, kashrut (przepisy dotyczące żywności)
Etyka religijna Wprowadzenie idei, że intencje są tak samo ważne jak czyny Współczesne dyskusje na temat moralności i intencji
Modlitwa Ustalenie stałych czasów i formuł modlitewnych Modlitwy poranne, popołudniowe i wieczorne w judaizmie

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czym różniły się Faryzeusze od Saduceuszów?

  Faryzeusze byli grupą, która kładła nacisk na ścisłe przestrzeganie Prawa ustnego, które, jak wierzyli, było równie ważne jak Prawo pisane zawarte w Torze. Saduceusze natomiast uznawali tylko Prawo pisane i odrzucali tradycje ustne. Różnice te prowadziły do odmiennych interpretacji prawa i praktyk religijnych.

 2. Jakie były główne nauki Faryzeuszy?

  Główne nauki Faryzeuszy koncentrowały się na przestrzeganiu Prawa Mojżeszowego, w tym rytualnej czystości, dziesięcin i szabatu. Podkreślali również wiarę w zmartwychwstanie, sąd ostateczny i istnienie aniołów.

 3. Czy Faryzeusze mieli jakiś wpływ na chrześcijaństwo?

  Tak, Faryzeusze mieli wpływ na wczesne chrześcijaństwo, ponieważ niektórzy z nich, jak apostoł Paweł, przeszli na chrześcijaństwo i przyczynili się do kształtowania jego doktryn. Ponadto, dialogi Jezusa z Faryzeuszami są często cytowane w Nowym Testamencie, co wpłynęło na chrześcijańskie rozumienie prawa i moralności.

 4. Czy Faryzeusze istnieją jako grupa religijna do dzisiaj?

  Współczesny judaizm rabbiniczny jest uważany za kontynuatora tradycji faryzejskiej, jednak jako odrębna grupa religijna Faryzeusze przestali istnieć po zniszczeniu Drugiej Świątyni w 70 r. n.e. i upadku ich politycznego wpływu.

 5. Jakie są najczęstsze błędne przekonania dotyczące Faryzeuszy?

  Najczęstszym błędnym przekonaniem jest postrzeganie Faryzeuszy wyłącznie jako hipokrytów i antagonistów Jezusa, co wynika z niektórych opisów w Nowym Testamencie. W rzeczywistości byli oni złożoną i różnorodną grupą, która miała znaczący wpływ na rozwój judaizmu i która nie była jednolita w swoich poglądach czy działaniach.